«Quai è in'enorma schanza per mai»

SRF 3 na lascha betg mo ir musica, mabain fa era vegnir a la glisch talents zuppads. La promoziun da giuv:nas musicist:as sviz:ras sco Lhanzom Lhasam è dapli ch’ina incumbensa: ella contribuescha er a l’identitad culturala da la Svizra.

Igl è las 13.00 ed i plova a travers sin il perrun dal tram. Ina dunna fina sorta dal tram, sin il dies porta ella ina ghitarra. Ella ha num Lhanzom Lhasam, ha prest 30 onns ed è psicologa e musicista. L’october è ella stada il Best Talent sin l’emettur da musica SRF 3. Ella chamina spert a l’entrada da la Radio Hall a Turitg, là spetga in fan gia ella. La musicista giuvna suttascriva curtaschaivlamain las fotografias semtgadas e dat ina curta baterlada. Lhanzom Lhasam enconuscha la via, ella n’è betg qua per l’emprima giada. En in hui ha ella tratg ora la giacca e pachetà ora la ghitarra e va uss en la Live Lounge, ina stanza tranter ils studios da SRF 3 e SRF 1. Là sesa ella giu sin in taburet semtgà per ella e cumenza tut concentrada a sunar ils emprims accords.

Image

Lhanzom Lhasam

Gidar a scuvrir perlas

«Tar ils paunins frestgs èsi il medem», declera Roland Wehrli che maina ad interim SRF 3. «Quels da la pasternaria enturn la chantunada èn ils megliers.» Uschia saja quai era cun la musica. «Natiralmain tadlain nus gugent musica da l’Engalterra u da l’America. Ma la musica da qua, da nus – lezza è incumparabla.»

«
Quels da la pasternaria enturn la chantunada èn ils megliers.»
Roland Wehrli che maina ad interim SRF 3

La musica è l’ADN da SRF 3, igl è pia evident che l’emettur s’orientescha era strategicamain en emprima lingia suenter ella. Ils ultims onns han musicist:as indigen:as survegnì dapli segirezza da sasez:zas e grazia ad artist:as sco Steff la Cheffe, Lo & Leduc u Marius Bear è la musica svizra daventada ina scena ch’i vala da prender serius. «Sche nus pudain gidar a scuvrir talas perlas, è quai grondius», di Roland Wehrli. «Chanzuns svizras èn uschè damanaivlas da nus, quai è nossa musica, nossa identitad.» Wehrli sa regorda d’in concert da Patent Ochsner sin il Gurten, ensemen cun 20’000 auters umans. «E nus tuts avain chantà ‹Scharlachrot›. Quai è stà in sentiment nunditg.»

In cover da «Barbie Girl»

Agitaziun en il studio da SRF. Nua è Lhanzom Lhasam? Spert clom’ins ella enavos da sia pausa da fimar, ina minuta pli tard è ella gia d’udir en il radio. Sco Best Talent l’october ha ella dastgà tscherner, sch’ella vul chantar ina versiun da cover da «Someone you loved» da Lewis Capaldi u «Barbie Girl» dad Aqua. «Atgnamain fiss la chanzun da Capaldi plitost insatge per mai. Ma il refrain da Barbie Girl enconusch jau uschè bain che jau sun la finala ma decidida per lezza chanzun», declera Lhanzom Lhasam. La moderatura fa l’emprim in quiz per testar ella: Tgi ha giugà la rolla da Barbie en il film (resposta: Margot Robbie)? Cura è la chanzun vegnida publitgada l’emprima giada (resposta: 1997)? En quants pajais è la chanzun stada a la testa dals charts (resposta: en sis pajais, ma betg en l’USA)? La giuvna artista resta quieta e respunda senza problems er a dumondas spontanas. Pli tard, cura che vegnan emessas las novitads, baratta Lhanzom Lhasam ses pulli blau cler cun in tschop lila, fa si lac da chavels e pomada da lefs. Lura scriva ella anc spert in SMS a sia mamma.

Image

Lhanzom Lhasam.

In stausch per la carriera musicala

Per ch’ina emissiun sco quella cun Lhanzom Lhasam reusseschia bain, cumenz’ins ditg ordavant a la planisar e preparar a moda acribica. La redactura da musica e responsabla da project Eliane Laubscher è fitg versada en la musica svizra. Cun sias collegas e ses collegas da la giuria da Best Talent va ella a la tschertga da talents svizzers che han fin qua fatg musica en garaschas, tschalers u chombras da durmir. «I stat a cor a nus da chattar bun:as musicist:as e da dar ad el:las in’emprima plattafurma. La musica svizra na sto numnadamain betg sa zuppar.»

Il Best Talent da l’onn survegn plinavant ina contribuziun da promoziun da 10 000 francs.

Sa zuppada n’è era Lhanzom Lhasam betg: ella ha tramess sia emprima single «Dream» a Hana Gadze, moderatura da l’emissiun da musica «punkt CH». Lezza ha gì plaschair da quai ch’ella ha udì e bainbaud han ins udì la chanzun sin SRF 3. «Nus duvrain mintgamai en tut trais fin quatter chanzuns d’ina artista u d’in artist», di Eliane Laubscher. «Sche la qualitad persvada nus ed il sound va a prà cun noss program, poi esser che la musicista u il musicist daventa per in mais il Best Talent.» Durant quel mais survegn il talent l’entira attenziun sin ils chanals da SRF 3: contribuziuns on air, trailers, ina livesession ed ina coversession, divers artitgels online e trais videos. Il Best Talent da l’onn survegn plinavant ina contribuziun da promoziun da 10 000 francs e po sa participar a l’Eurosonic, il pli grond festival da showcase en l’Europa. Pia in’ulteriura tribuna che signifitga per inqual musicist:a il cumenzament d’ina gronda carriera, per part schizunt internaziunala. «Ils talents survegnan da nus ina plattafurma e la pussaivladad da vegnir pli enconuschents. Nus dain in stausch a lur carriera musicala.»

«
Mia musica è daventada bler pli enconuschenta, ed il dumber da streamings è creschì. E mintga giada ch’i va ina chanzun da mai al radio, survegn jau insatge persuenter. Quai è propi ina gronda schanza per mai.»
Lhanzom Lhasam, SRF 3 Best Talent
«Ti es stada fantastica!»

Las 14.10. Trais cameras èn drizzadas sin Lhanzom Lhasam ed ella spetga concentrada sin il signal da cumenzar. E lura cumenza ella a sunar ed interpretar il song da Barbie atgnamain plain schlantsch en in’atgna moda sentimentala. Cun ses chavels nairs na correspunda ella insumma betg al clisché da la Barbie. Ils ultims tuns sa perdan, lura quietezza. Finì. E nagin na di insatge. «Co sun jau stada?», dumonda Lhasam. «Mia schanuglia tremblava.» Spert han tuts confermà ad ella: «Ti es stada fantastica!» Curt suenter suondan las emprimas reacziuns d’auditur:as. Ina da quellas: «Questa versiun ma plascha bler meglier che la versiun originala dad Aqua.»

Forsa è quai l’entschatta d’ina gronda carriera per Lhanzom Lhasam. Ses pli grond giavisch è da pudair viver da la musica. Actualmain lavura ella sco psicologa en ina clinica. Per sia musica è ella responsabla suletta, ella n’ha nagina firma da discs e nagin management. Per ella è SRF 3 Best Talent perquai ina plattafurma ideala. «Gea, mia musica è daventada bler pli enconuschenta, ed il dumber da streamings è creschì. E mintga giada ch’i va ina chanzun da mai al radio, survegn jau insatge persuenter. Quai è propi ina gronda schanza per mai», di Lhasam. A la fin datti anc ina giada ina fotografia e bleras embratschadas. «La musica è mia resursa. Tut quai che occupa mai, tut mes sentiments influenzeschan mias chanzuns.»

La tradiziun da la promoziun da musica

«SRF 3 Best Talent» è in premi da promoziun per talents giuvens dal pli grond emettur da pop e rock svizzer. Mintga mais vegn tschernì in Best Talent, ed ina giada ad onn il Best Talent da l’onn. Dapi il 2010 vegn il premi dotà cun ina contribuziun da promoziun da 10 000 francs surdà en il rom dals «Swiss Music Awards». Avant, ils onns 2003 fin 2009, aveva il premi num DRS 3 «Swiss Top». Ils victurs da quellas uras èn stads tranter auter Pegasus ed Admiral James T., sco victur:as dal mais èn vegnid:as promovid:as per exempel Heidi Happy, William White, Seven e Gustav.

Las victuras ed ils victurs dals ultims onns: 2023 Andryy, 2022 Joya Marleen, 2021 Caroline Alves, 2020 Monet192, 2019 Marius Bear, 2018 Crimer, 2017 Nemo, 2016 Damian Lynn, 2015 Lo & Leduc, 2014 Yokko, 2013 Hecht, 2012 Dabu Fantastic, 2011 Steff La Cheffe

Ulteriurs «Best Talents» enconuschents: avust 2021: Pat Burgener, fanadur 2021: Priya Ragu, matg 2021: Kings Elliot, november 2019: Naomi Lareine, settember 2018: KT Gorique, december 2017: Stereo Luchs, avust 2016: Loco Escrito, matg 2016: Veronica Fusaro, settember 2011: Bastian Baker

Image

Kings Elliot

Kings Elliot

«SRF 3 è stà in dals emprims emetturs da radio che ha sustegnì mai cun mia musica. Quai è tranter auter stà il motiv che mes bab e mes tat han propi realisà ch’il far musica n’è per mai betg pli «mo» in hobi. Il support en connex cun il SRF 3 Best Talent, il radius da percepziun e la plattafurma ch’ins survegn na dastg’ins betg sutstimar ed ha definitivamain anc ina giada promovì mia carriera en Svizra. Quest sustegn ha dà a mai ina schanza unica e vala fitg bler per mai sco Svizra a l’exteriur.»

Image

Joya Marleen

Joya Marleen

«Dad esser SRF 3 Best Talent m’ha gidà enormamain. Glieud ch’è vegnida attenta sin mai ha cumenzà a sustegnair mai anc pli fitg. Plinavant m’han dapli bookers dumandà da concertar a lur festivals, quai è stà uschè cool!»

Image

Caroline Alves

Caroline Alves

Cura che jau hai gudagnà il Swiss Music Award sco «Best Talent», n’hai jau betg pudì crair quai. Jau pens ch’il premi haja gidà mai a professiunalisar mia lavur sco musicista e da vegnir renconuschida d’autras artistas e d’auters artists. Jau sun stada fitg commovida da cuntanscher quest nivel. Grazia al Swiss Music Award hai jau sentì d’esser entrada en ina nova sfera e sin in nov stgalim da la musica. Er il fatg che SRF 3 ma sustegna regularmain e constantamain è propi fitg commovent.

Image

Marius Bear

Marius Bear

Quant engraziaivel che Marius Bear è dad esser in SRF 3 Best Talent vesais Vus en quest video .

E quai di ses manager Roger Guntert:«Marius Bear è fitg engraziaivel per la stretga collavuraziun cun SRF 3. Igl è sa sviluppada ina relaziun propi fitg cordiala cun las redacturas ed ils redacturs ed en il fratemp cun l’entira chasa da SRF. L’effect dal Best Talent sent’ins immediat. Marius Bear ha da lezzas uras pudì sa preschentar sco Best Talent en l’emissiun «10vor10», sin quai èn ils dumbers da downloads siglids ad aut. Igl è fitg spezial che SRF 3 lascha ir musica da talents novs e nunenconuschents, cuntrari ad emetturs da radio privats che includan en lur program nov:as artist:as pir, cura ch’el:las èn etablid:as. Igl è il siemi da tut las artistas giuvnas e tut ils artists giuvens da vegnir admess en la liga dals SRF 3 Best Talents.»

Commentari

«Questas applicaziuns-web contribueschan a la visibilitad dal rumantsch»

La chasa da medias RTR da la SRG SSR ha sviluppà dus programs che faciliteschan la translaziun en rumantsch.

«Grazia a la preschientscha mediala daventa il ballape da dunnas era commerzialmain pli impurtant»

Il plaschair è grond: suenter l'Engalterra il 2022 vegn il campiunadi europeic da ballape da dunnas il 2025 en Svizra.

Co din ins «kuscheln» per rumantsch?

Las Rumantschas ed ils Rumantschs: per che lur lingua vivia e survivia, s'inventan ellas ed els adina puspè da nov. RTR gioga ina rolla impurtanta en quest svilup. Uschia instruescha Livio Chistell, il moderatur da RTR e «tiktoker» rumantsch. E la linguista da RTR creescha novs pleds per la lingua periclitada – per exempel per il term tudestg «Klimakleber».